SPLOŠNI DEL

 1.  Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja TOPLIFTER d.o.o., Šarhova ulica 19, 2000 Maribor (v nadaljevanju podjetje) so sestavni del vseh pogodb med podjetjem in kupci izdelkov (v nadaljevanju stranka), ki poslujejo s TOPLIFTER, d.o.o., Šarhova ulica 19, 2000 Maribor.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med podjetjem in stranko. 

Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine podjetja, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med podjetjem in stranko. 

Uporaba pojmov: 

Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno-poslovnem razmerju s podjetjem, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve podjetja za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. 

Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki jo podjetje ponudi stranki.

Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med podjetjem in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki jo podjetje pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

Predmet pogodbe je blago iz prodajnega kataloga podjetja.

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko podjetje odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje podjetje preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Podjetje obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. 

Podjetje se zavezuje, da bo kupcu vselej nudil sledeče informacije:

 • podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka, podatki o vpisu v register z navedbo registra in številko vpisa),
 • kontaktne podatke (naslov, e-poštni naslov, telefonska številka), 
 • informacije o osnovnih lastnostih izdelkov bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 • informacije o dobavljivosti izdelkov,
 • dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave),
 • nedvoumno navedene cene,
 • pogoje in roke za odstop od pogodbe,
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake in
 • podatke o pritožbenem postopku.

Podjetje se zavezuje, da ne bo postavljalo nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.

 1. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med podjetjem in stranko. 

Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev podjetje izrecno izključi v pisni obliki.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in podjetjem. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji podjetja. Če želi stranka poslovno sodelovati s podjetjem in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev. 

Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt. 

S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Kot podpis pogodbe se šteje tudi oddaja veljavnega naročila podjetju.

Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.

1. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Podjetje se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani www.toplifter.si z datumom uveljavitve spremembe.

Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila stranki dostopna na dan sklenitve pogodbe. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani www.toplifter.si in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev. 

V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima podjetje pravico, da odstopi od pogodbe. 

V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

2. Splošne določbe

Stranka je dolžna obvestiti podjetje o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med podjetjem in stranko.

Podjetje zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namen njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani www.toplifter.si

Podjetje se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo podjetje. Podjetjem pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.  Podjetje si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

Podjetje pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih (€) in NE vključujejo DDV.

3. Cene       

Cene, prikazane na spletnem naslovu podjetja se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku podjetja, NE vključujejo DDV.   

Podjetje bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča podala končno ceno, v katero bo vključen DDV. Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo podjetje stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.

Cene so zavezujoče od trenutka, ko se pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Vse navedene cene artiklov v spletni trgovini www.toplifter.si so navedene v euro denarni enoti (€) in veljajo do preklica. Cena poštne storitve se obračunava posebej.

Prodajalec si pridržuje pravico, da čas rezervirane cene v primerih posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij poljubno skrajša, kar navede pri akcijski oziroma promocijski ceni posameznega izdelka.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in stranko je sklenjena v trenutku, ko ponudnik sprejme in potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in ostali pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Pogodba med podjetjem in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani elektronsko v podatkovni bazi ter se shrani pri podjetju.

Po dogovoru s stranko bo  izdelek odpremljen prek ponudnika poštnih storitev. Dobava naročila je potem odvisna od ponudnika poštnih storitev (običajno velja pravilo 24/72 ur – odvisno od lokacije stranke in logistike dostavn službe) Naročila, prejeta v petek po 14. uri, ob sobotah, nedeljah ter med prazniki, bodo obravnavana kot naročila, ki so prejeta v naslednjem delovnem dnevu in bodo odpremljena enako, kot je opisano za navadne delovne dni. Cene z DDV-jem za hitre dostave po celotni Sloveniji so enake. Kupec plača stroške dostave po trenutno veljavnem ceniku. To velja le za Slovenijo.

Plačilne metode 

Podjetje omogoča plačilo za izdelke in storitve na na bančni račun podjetja.

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo podjetje uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

1. Izstavljanje računov

Način plačila je dogovor med podjetjem in kupcem po predračunu/ponudbi/računom. Ponudnik kupcu izda račun z razčlenjenimi stroški. Podjetje pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob podanem naročilu. 

Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

2. Lastništvo

Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti podjetja tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je podjetje izdalo pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da podjetje izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja podjetja. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost podjetje.

Če v pogodbi med podjetjem in stranko ni dogovorjeno drugače, si podjetje pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

3. Poslovna skrivnost 

Pogodbe, sklenjene med podjetjem in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih podjetje posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti podjetje ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo podetju TOPLIFTER d.o.o., Šarhova ulica 19, 2000 Maribor, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

4. Omejitev odgovornosti

Podjetje se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da podjetje ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo podjetje kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Podjetje si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

Podjetje si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si podjetje pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. Stranka mora pred obiskom spletne strani podjetja na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Podjetje si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani podjetja nemudoma obveščena.

Podjetje si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot bistvena zmota šteje zmota v bistvenih lastnostih blaga in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene, podjetje pa v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne zmote v ceni. 

5. Obravnava pritožb in reševanje sporov

Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med podjetjem in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež podjetja.

Skladno z zakonsko ureditvijo podjetje ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

6. Odstop od pogodbe

V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima podjetje pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru podjetje na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

Prav tako ima podjetje pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

Podjetje ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

Kupec ima pravico, da v roku 45 dni vrne kupljeno blago brez kakršne koli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga, in sicer na kontaktni e-naslov info@toplifter.si, blago pa vrniti v nadaljnjih 30 dneh.

Če kupec z nakupom iz kakršnega koli razloga ni zadovoljen, ima pravico, da odstopi od nakupa brez kakršne koli odškodnine ter navedbe razloga, podjetje pa bo povrnilo kupnino. Izdelki naj bodo nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži s priročniki in vsemi garancijskimi potrdili, ki ste jih ob nakupu prejeli. Vračilu izdelkov je potrebno obvezno priložiti tudi fotokopijo originalnega računa. Vračilo lahko kupec pošlje/vrne po pošti/osebno na naslov TOPLIFTER d.o.o., Šarhova ulica 19, 2000 Maribor. Stroške vračila blaga krije kupec. Vračilo se ne bo upoštevalo za izdelke, ki so bili poškodovani ali uporabljeni. Zakon o varstvu potrošnikov v 43. členu določa izjeme, za katere stranka po zakonu nima možnosti vračila.

Spletna trgovina www.toplifter.si si pridržuje pravico, da vračilo poškodovanega, uporabljenega izdelka ali izdelka, ki ob vračilu ne vsebuje vseh pripadajočih elementov (škatla, račun, originalno zapakiran, itd.) zavrne na stroške pošiljatelja. Z izdelkom je potrebno ravnati gospodarno in pazljivo, saj se bo le tako lahko nemoteno opravila menjava izdelka ali vračilo kupnine.

Podjetje bo kupnino za vrnjene artikle nakazalo na transakcijski račun kupca, katerega številka naj bo priložena pri vrnjenemu izdelku, oz. bo poslana po e-mailu na: info@toplifter.si ali na naslov TOPLIFTER, d.o.o., Šarhova ulica 19, 2000 Maribor, s pripisom “vračilo”.

Poštnino vračila plača kupec. Celotna kupnina bo najkasneje v 15 delovnih dneh vrnjena na transakcijski račun kupca. Možnost vračila ne velja za blago, ki je bilo izdelano po natančnih  navodilih stranke – prilagojeno njegovim posebnim potrebam in posledično zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. Možnost vračila ne velja v primeru, da je bila odstranjena originalna embalaža.

Spletna trgovina www.toplifter.si ne zaračunava uporabe komunikacijskega sredstva (spletne strani www.toplifter.si) uporabnikom. 

VAROVANJE PODATKOV IN ZASEBNOST

V skladu z novo splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) smo prilagodili postopke hranjenja in obdelave podatkov ter se skladno z zakonodajo zavezujemo k varovanju vaših osebnih podatkov in spoštovanju zasebnosti.

Podjetje se obvezuje, da so osebni podatki stranke hranjeni, varovani in obdelovani izključno s strani podjetja TOPLIFTER, d.o.o., Šarhova ulica 19, 2000 Maribor. Podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Varovanje zasebnosti in varnost nakupa je zagotovljeno tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Vsi podatki, pridobljeni preko spletne trgovine, so uporabljeni izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, poslovanja spletne trgovine in za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije.

Podatkov o uporabnikih v nobenem primeru se ne bo predalo nepooblaščenim osebam. Dostavni službi se bodo za namene uspešne dostave sporočilo le uporabnikov naslov za dostavo, e-mail naslov in telefonsko številko. S stranko se vzpostavi stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če stranka temu izrecno ne nasprotuje.

INFORMACIJE

Za morebitne dodatne informacije smo vam ves čas na voljo na info@toplifter.si, kjer vam bomo z veseljem pomagali odgovoriti na zastavljena vprašanja, predloge, potrebe in želje. 

KONČNA DOLOČILA

Stranka ob nakupu potrjuje, da je v celoti seznanjena s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine www.toplifter.si in, da se z njimi strinja. Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje le teh. V kolikor medsebojnega sporazuma ni moč doseči, je pristojno pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež podjetja. Podjetje si pridržuje pravico do sprememb in napak v cenah in napisanem besedilu.

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med podjetjem in stranko.
Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev podjetje izrecno izključi v pisni obliki.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in podjetjem. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji podjetja. Če želi stranka poslovno sodelovati s podjetjem in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.

Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.

S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Kot podpis pogodbe se šteje tudi oddaja veljavnega naročila podjetju.

Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Podjetje se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani www.toplifter.si z datumom uveljavitve spremembe.
Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila stranki dostopna na dan sklenitve pogodbe. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani www.toplifter.si in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima podjetje pravico, da odstopi od pogodbe.

V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

SPLOŠNE DOLOČBE

Stranka je dolžna obvestiti podjetje o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med podjetjem in stranko.

Podjetje zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namen njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani www.toplifter.si

Podjetje se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo podjetje. Podjetjem pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

Podjetje pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in NE vključujejo DDV.

CENE

Cene, prikazane na spletnem naslovu podjetja se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku podjetja, NE vključujejo DDV.

Podjetje bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča podala končno ceno, v katero bo vključen DDV. Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo podjetje stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.

Cene so zavezujoče od trenutka, ko se pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Vse navedene cene artiklov v spletni trgovini www.toplifter.si so navedene v euro denarni enoti (€) in veljajo do preklica. Cena poštne storitve se obračunava posebej.

Prodajalec si pridržuje pravico, da čas rezervirane cene v primerih posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij poljubno skrajša, kar navede pri akcijski oziroma promocijski ceni posameznega izdelka.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in stranko je sklenjena v trenutku, ko ponudnik sprejme in potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in ostali pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Pogodba med podjetjem in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani elektronsko v podatkovni bazi ter se shrani pri podjetju.

Po dogovoru s stranko bo izdelek odpremljen prek ponudnika poštnih storitev.

Dobava naročila je potem odvisna od ponudnika poštnih storitev (navadno velja pravilo 24/72 ur – odvisno od lokacije stranke) Naročila, prejeta v petek po 14. uri, ob sobotah, nedeljah ter med prazniki, bodo obravnavana kot naročila, ki so prejeta v naslednjem delovnem dnevu in bodo odpremljena enako, kot je opisano za navadne delovne dni. Cene z DDV-jem za hitre dostave po celotni Sloveniji so enake. Kupec plača stroške dostave po trenutno veljavnem ceniku. To velja le za Slovenijo.

Plačilne metode

Podjetje omogoča plačilo za izdelke in storitve na bančni račun podjetja.
Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo podjetje uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

IZSTAVLJANJE RAČUNOV

Način plačila je dogovor med podjetjem in kupcem po predračunu/ponudbi/računom. Ponudnik kupcu izda račun z razčlenjenimi stroški. Podjetje pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob podanem naročilu.

Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

LASTNIŠTVO

Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti podjetja tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je podjetje izdalo pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da podjetje izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja podjetja. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost podjetje.

Če v pogodbi med podjetjem in stranko ni dogovorjeno drugače, si podjetje pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

POSLOVNA SKRIVNOST

Pogodbe, sklenjene med podjetjem in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih podjetje posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti podjetje ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo podjetju TMT Tadić, d.o.o., Šarhova ulica 19, 2000 Maribor, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da podjetje ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo podjetje kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.
Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Podjetje si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

Podjetje si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si podjetje pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. Stranka mora pred obiskom spletne strani podjetja na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Podjetje si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani podjetja nemudoma obveščena.

Podjetje si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot bistvena zmota šteje zmota v bistvenih lastnostih blaga in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene, podjetje pa v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne zmote v ceni.

OBRAVNAVA PRITOŽB IN REŠEVANJE SPOROV

Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med podjetjem in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež podjetja.

Skladno z zakonsko ureditvijo podjetje ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

ODSTOP OD POGODBE

V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima podjetje pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru podjetje na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.
Prav tako ima podjetje pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

Podjetje ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

Kupec ima pravico, da v roku 45 dni vrne kupljeno blago brez kakršne koli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga, in sicer na kontaktni e-naslov info@toplifter.si, blago pa vrniti v nadaljnjih 30 dneh.

Če kupec z nakupom iz kakršnega koli razloga ni zadovoljen, ima pravico, da odstopi od nakupa brez kakršne koli odškodnine ter navedbe razloga, podjetje pa bo povrnilo kupnino. Izdelki naj bodo nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži s priročniki in vsemi garancijskimi potrdili, ki ste jih ob nakupu prejeli. Vračilu izdelkov je potrebno obvezno priložiti tudi fotokopijo originalnega računa. Vračilo lahko kupec pošlje/vrne po pošti/osebno na naslov TMT Tadić, d.o.o., Šarhova ulica 19, 2000 Maribor. Stroške vračila blaga krije kupec. Vračilo se ne bo upoštevalo za izdelke, ki so bili poškodovani ali uporabljeni. Zakon o varstvu potrošnikov v 43. členu določa izjeme, za katere stranka po zakonu nima možnosti vračila.

Spletna trgovina www.toplifter.si si pridržuje pravico, da vračilo poškodovanega, uporabljenega izdelka ali izdelka, ki ob vračilu ne vsebuje vseh pripadajočih elementov (škatla, račun, originalno zapakiran, itd.) zavrne na stroške pošiljatelja. Z izdelkom je potrebno ravnati gospodarno in pazljivo, saj se bo le tako lahko nemoteno opravila menjava izdelka ali vračilo kupnine.

Podjetje bo kupnino za vrnjene artikle nakazalo na transakcijski račun kupca, katerega številka naj bo priložena pri vrnjenemu izdelku, oz. bo poslana po e-mailu na: info@toplifter.si ali na naslov TMT Tadić, d.o.o., Šarhova ulica 19, 2000 Maribor, s pripisom “vračilo”.

Poštnino vračila plača kupec. Celotna kupnina bo najkasneje v 15 delovnih dneh vrnjena na transakcijski račun kupca. Možnost vračila ne velja za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih stranke – prilagojeno njegovim posebnim potrebam in posledično zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. Možnost vračila ne velja v primeru, da je bila odstranjena originalna embalaža.
Spletna trgovina www.toplifter.si ne zaračunava uporabe komunikacijskega sredstva (spletne strani www.toplifter.si) uporabnikom.

VAROVANJE PODATKOV IN ZASEBNOST

V skladu z novo splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) smo prilagodili postopke hranjenja in obdelave podatkov ter se skladno z zakonodajo zavezujemo k varovanju vaših osebnih podatkov in spoštovanju zasebnosti.
Podjetje se obvezuje, da so osebni podatki stranke hranjeni, varovani in obdelovani izključno s strani podjetja TMT Tadić, d.o.o., Šarhova ulica 19, 2000 Maribor. Podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Varovanje zasebnosti in varnost nakupa je zagotovljeno tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Vsi podatki, pridobljeni preko spletne trgovine, so uporabljeni izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, poslovanja spletne trgovine in za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije.
Podatkov o uporabnikih v nobenem primeru se ne bo predalo nepooblaščenim osebam. Dostavni službi se bodo za namene uspešne dostave sporočilo le uporabnikov naslov za dostavo, e-mail naslov in telefonsko številko. S stranko se vzpostavi stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če stranka temu izrecno ne nasprotuje.

INFORMACIJE

Za morebitne dodatne informacije smo vam ves čas na voljo na info@toplifter.si, kjer vam bomo z veseljem pomagali odgovoriti na zastavljena vprašanja, predloge, potrebe in želje.

KONČNA DOLOČILA

Stranka ob nakupu potrjuje, da je v celoti seznanjena s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine www.toplifter.si in, da se z njimi strinja. Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje le teh. V kolikor medsebojnega sporazuma ni moč doseči, je pristojno pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež podjetja. Podjetje si pridržuje pravico do sprememb in napak v cenah in napisanem besedilu.